Vrste kredita

S obzirom na namjenu, razlikujemo dvije vrste kredita:

• namjenske i
• nenamjenske kredite

 

Namjenski krediti koji se najčešće pojavljuju su:

• stambeni krediti
• krediti za vozila/plovila
• krediti za obrazovanje
• lombardni krediti
• potrošački krediti

Namjenski krediti se odobravaju za točno određenu namjenu i s obzirom da je namjena unaprijed određena i kao takva ugovorena, kreditna institucija može provjeravati da li su sredstva kredita namjenski utrošena.

Ovakvi krediti se najčešće koriste nakon što se kreditnoj instituciji dostavi dokumentacija potrebna za dokazivanje namjene, npr. kupoprodajni ugovor za stambeni kredit s namjenom kupnje nekretnine, računi izvođača radova za kredit čija je namjena rekonstrukcija nekretnine, ponuda za kupnju vozila za auto kredit, za studentski kredit s namjenom plaćanja školarine to može biti (pred)račun obrazovne ustanove na čiji se račun, iz kredita, uplaćuje školarina…

Kreditna institucija može dozvoliti i u slučaju namjenskih kredita da se dio sredstava koristi isplatom na račun korisnika kredita, ali u svakom slučaju ima pravo provjeriti da li su sredstava namjenski utrošena prema dokumentaciji koja je prezentirana prilikom podnošenja zahtjeva za kredit.

Neispunjenje bilo koje obveze iz ugovora o kreditu, može imati za posljedicu otkazivanje ugovora o kreditu i o tome treba voditi računa. Kad se ugovor o kreditu otkaže, takav se kredit učini dospjelim i korisnik kredita ga je dužan podmiriti.


Nenamjenski krediti - kao što i sam naziv govori, radi se o kreditima bez utvrđene namjene. Najčešće se isplaćuju na račun, a instrumenti osiguranja mogu ovisiti o iznosu kredita.

Hipotekarni krediti su jedna od vrsta nenamjenskih kredita s time da kao instrument osiguranja, za razliku od drugih nenamjenskih kredita, imaju nekretninu kao instrument osiguranja.