Ugovor o osiguranju

Ugovaranjem osiguranja osiguravamo se od određenih vrsta rizika, a kad su u pitanju fizičke osobe najčešće se radi o osiguranju imovine, života, automobila i zdravstvenom osiguranju.

 

Ugovor o osiguranju

Pravila vezana za osiguranje imovine i osoba regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Spomenuti zakon ne primjenjuje se na pomorska osiguranja, a ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o pomorskom osiguranju, kao ni na osiguranja u zračnom prometu, osiguranja tražbina te na odnose iz reosiguranja, ili ostala osiguranja koja su regulirana posebnim zakonom.

Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. Može se zaključiti na određen rok, ili uz obnovu određenom vremenskom dinamikom.

Ugovor se zaključuje najčešće na temelju usmene ili pismene ponude, a formalno je zaključen nakon prihvata ponude o osiguranju. Pisana ponuda vrijedi 8 dana (osim ako ugovaratelj nije odredio kraći rok), a ako je potreban liječnički pregled 30 dana.

Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i/ili posebni uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu već otisnuti na polici, a ispunjenje ove obveze mora biti navedeno na polici.

Odmah po zaključivanju ugovora o osiguranju, osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja predati potpisnu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju (npr. list pokrića i sl.).

Ugovorom o osiguranju osigurava se osigurani slučaj, tj. događaj prouzročen osiguranim rizikom. Takav događaj treba biti budući, nikako već nastao i u potpunosti neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Skreće se pažnja da ako se dokaže da je događaj već nastao ili da je bio izvjestan u trenutku njegova zaključivanja, ugovor o osiguranju može se proglasiti ništetnim.

Može se desiti da se za vrijeme razdoblja osiguranja dogodi više događaja koji su osigurani, a osigurnina se određuje za svaki od tih slučajeva i kao takva isplaćuje. Skreće se pažnja da ako se objekt u potpunosti uništi da nestaje osnova za osiguranje.

Ukoliko nastupi osigurani slučaj važno je o tome odmah obavijestiti osiguravatelja, ali u slučaju usmene komunikacije potvrdite isto i pisanim putem. Opći uvjeti obično definiraju rokove i način slanja obavijesti u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Za sve promjene uvjeta osiguranja, osiguravatelj je obavezan izvijestiti osiguratelja koji u propisnom roku može odustati od ugovora o osiguranju.

 

Sudionici ugovora o osiguranju

Razlikujemo tri vrste sudionika u ugovoru o osiguranju:

 osiguratelj je osoba koja temeljem zaključenog ugovora o osiguranju preuzima pokriće osiguranih rizika na osiguranoj stvari

• ugovaratelj osiguranja je osoba koja s osigurateljem zaključuje ugovor o osiguranju

• osiguranik je osoba čiji je interes pokriven osiguranjem njegove stvari, nositelj je prava na naknadu štete i ostalih prava iz osiguranja