Ugovor o kreditu

Minimalan sadržaj ugovora o kreditu, uključujući i ugovora o kreditu u obliku prekoračenja, propisan je Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditranju.

U nastavku navodimo samo najvažnije elemente koje ugovor treba sadržavati, a za sve ostale detalje korisno je konzultirati spomenute Zakone:


• vrstu kredita
• ime i prezime, odnosno naziv i adresu vjerovnika
• trajanje ugovora o kreditu
• ukupan iznos kredita (valuta glavnice, vrsta tečaja za isplatu/naplatu kredita)
• uvjeti za povlačenje iznosa iskorištenog kredita
• naziv proizvoda/usluge i njegovu cijenu
• kamatnu stopu (način promjene), EKS, stopu zatezne kamate
• iznos, broj i učestalost uplata koje treba izvršiti te, kada je to primjereno, redoslijed korištenja tih uplata
• kada je uključena amortizacija glavnice kredita ugovora o kreditu s fiksnim trajanjem, pravo na primanje, na zahtjev i besplatno izvještaja u obliku otplatnog plana
• upozorenje na posljedice izostalih uplata
• detalji vezani za instrumente osiguranja
• odredbe vezane za odustajanje od kredita, prijevremenu otplatu kredita
• …

Ugovor o kreditu u obliku prekoračenja mora sadržavati sljedeće:


• vrstu kredita
• ime i prezime, odnosno naziv i adresu vjerovnika
• trajanje ugovora o kreditu
• ukupan iznos kredita i uvjete kojima se uređuje povlačenje novca na osnovi ugovora o kreditu
• kamatnu stopu i naknade (način njihove promjene)
• naznaku da se od korisnika kredita može u svakom trenutku zatražiti otplata kredita u cijelosti
• uvjete kojima se uređuje ostvarivanje prava na povlačenje iz ugovora o kreditu
• …