Što je kredit?

U teoriji i praksi susreli smo se sa mnogo različitih definicija kredita, ali smo se na kraju odlučili za onu najjednostavniju, a koja je ujedno definirana „Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima“:

„Kredit je novac koji davatelj kredita (vjerovnik) daje na korištenje korisniku kredita (dužniku), sa ili bez namjene, a koji je korisnik kredita obvezan vratiti uz ugovorenu kamatu u određenom roku i uz određene uvjete.“

S obzirom da je ovaj poslovni odnos ujedno i pravni posao, za njega se zaključuje ugovor. Prije zaključivanja ugovora korisnik kredita dobiva:

  • na uvid efektivnu kamatnu stopu (EKS) za kredit koji ugovara, a
  • na zahtjev dobiva i besplatni nacrt ugovora o kreditu radi upoznavanja s uvjetima istoga.

Uz nacrt ugovora, kreditna institucija daje i presliku ili elektroničku verziju članaka iz relevantnih Općih uvjeta poslovanja, Politike kamatnih stopa, Tarife naknada kao i svih ostalih akata kreditne institucije koji direktno ili indirektno utječu na financijski položaj korisnika kredita te kratko objašnjenje načina na koji prethodno navedeni akti mogu utjecati na vaš financijski položaj kao korisnika kredita.

Ukoliko kreditna institucija u vrijeme podnošenja zahtjeva ipak ocijeni da ne želi odobriti zatraženi kredit, o tome obavještava korisnika kredita, ali mu nije dužna dati nacrt ugovora.

Kako bi korisnik kredita mogao usporediti različite ponude i odlučiti da li želi zaključiti ugovor, kreditna institucija mu predočava sve informacije koje su mu potrebne za usporedbu. Ukoliko se u ugovoru pojavljuju i drugi sudionici u kreditu i njima se predočavaju sve bitne informacije o uvjetima ugovora te ih se upoznaje s njihovim pravima i obvezama.

Važno je voditi računa da li kreditna institucija ima propisan rok unutar kojeg se treba zaključiti ugovor u odnosu na dan kada je korisnik kredita obaviješten da mu je kredit odobren. Naime prekoračenje tog roka može zahtijevati ponavljanje postupka odobrenja, tj. prikupljanje cjelokupne ili dijela dokumentacije koja je već zaprimljena kod prve obrade zahtjeva.

Nakon zaključivanja ugovora, korisnik kredita dobije minimalno jedan primjerak ugovora, a ukoliko se u kreditu pojavljuju i drugi sudionici, kao što su  sudužnici, založni dužnici i jamci, oni također dobivaju po jedan primjerak ugovora o kreditu.