Što je IBAN?

Transakcijski računi koji se koriste za potrebe izvršenja međunarodnih i prekograničnih platnih transakcija otvaraju se u skladu s IBAN (International Bank Account Number)  konstrukcijom prema međunarodnoj normi.

Kreditna institucija dužna je obavijestiti korisnika platnih usluga na čije ime je otvoren transakcijski račun o IBAN konstrukciji njegova transakcijskog računa i o svom BIC-u (Business Identifier Code - jedinstveni međunarodni poslovni identifikator kreditne institucije, koji je određen prema međunarodnoj normi). 

Od 1. lipnja 2012. kreditna institucija može omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, te može otvarati nove transakcijske račune prema IBAN konstrukciji i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditna institucija otvara transakcijske račune prema IBAN konstrukciji.

Kreditna institucija dužna je pravodobno i na odgovarajući način obavijestiti korisnike platnih usluga o upotrebi IBAN konstrukcije transakcijskih računa.