Stambeni krediti

Stambeni krediti mogu imati više različitih namjena:

  • kupnja nekretnine
  • adaptacija nekretnine
  • poboljšanje energetske učinkovitosti nekretnine
  • rekonstrukcija nekretnine
  • izgradnja nekretnine
  • dogradnja nekretnine
  • dovršenje nekretnine
  • nadogradnja nekretnine

Kod namjene „kupnja nekretnine“, ugovorom treba biti regulirano da kupac mora platiti kupoprodajnu cijenu, a prodavatelj mora izdati tabularnu ispravu koja služi za upis vlasništva nad nekretninom koja se kupuje. Isto tako treba biti navedena obveza da se preda nekretnina.

Često puta se, osim nekretnine/garaže/parkirnog mjesta, kao dio kupoprodajnog ugovora, a time i ukupne kupoprodajne cijene nekretnine pojavljuju: namještaj, oprema, kućanski aparati i dr. stavke, stoga je dobro prethodno provjeriti s kreditnom institucijom da li se ta namjena može financirati iz stambenog kredita.

Kod objekata koji su predmet adaptacije, rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje ili nadogradnje najčešće ovisno o vrsti intervencije na objektu otvara se potreba dostave dozvola, sukladno relevantnim  zakonskim propisima.

Stambeni krediti se najčešće odobravaju uz uvjet zasnivanja založnog prava na nekretnini u potrebnom omjeru, a kao dodatni instrumenti osiguranja mogu se pojaviti jamci i/ili police osiguranja života i/ili depozit.