Pravo na odustanak od kredita

Pravo na odustanak od kredita reguliran je Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stamebnom potrošačkom kreditiranju.

Korisnik kredita ima pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje teći:

  • od dana sklapanja ugovora o kreditu ili
  • od dana primitka od kreditne institucije uvjeta i informacija u skladu sa člankom 10. Zakona o potrošačkom kreditiranju ako je taj dan iza dana iz prethodne točke

Prilikom odustanka od ugovora o kreditu korisnik kredita je dužan:

  • u cilju valjanosti odustanka prije isteka roka, obavijestiti o tome kreditnu instituciju u skladu s informacijama koje mu je pružila kreditna institucija. Obavijest se mora dostaviti u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju koji je dostupan kreditnoj instituciji,
  • platiti kreditnoj instituciji glavnicu i kamatu na glavnicu od dana povlačenja novca na osnovi ugovora o kreditu do datuma otplate glavnice bez odgode i ne kasnije od 30 dana nakon što je kreditnoj instituciji poslao obavijest o odustanku. Kamata se obračunava na temelju dogovorene kamatne stope. Kreditna institucija nema pravo na drugu naknadu od korisnika kredita u slučaju odustanka od ugovora, osim naknade za jednokratne pristojbe koje kreditna institucija plaća javnom upravnom tijelu.

Ako kreditna institucija ili treća strana pružaju i dodatne usluge u pogledu ugovora o kreditu na temelju ugovora između treće strane i kreditne institucije, korisnika kredita više ne obvezuje taj ugovor o dodatnim uslugama ako korisnik kredita ostvaruje svoje pravo na odustanak od ugovora o kreditu.

Prethodno navedeno se ne primjenjuje na ugovore o kreditu kod kojih se zakonom zahtijeva da budu sklopljeni kod javnog bilježnika, pod uvjetom da javni bilježnik potvrdi da se korisniku kredita jamče prava predviđena člancima 5. i 10. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Ostale odredbe vezane za pravo odustanka od kredita regulirane su Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stamebnom potrošačkom kreditiranju.