Polica osiguranja i premija

Polica osiguranja

Polica osiguranja, koja predstavlja ispravu o ugovoru o osiguranju, sadrži podatke o ugovornim stranama, osiguranoj stvari ili osobi, riziku pokrivenom osiguranjem, vremenu pokrića, iznosu osiguranja, trajanju osiguranja, premiji, podatak kad je polica izdana i potpis ugovornih strana. Polica može glasiti na ime, po naredbi, na donositelja ili za račun osobe.

 

Premija osiguranja

Najčešće pri zaključivanju ugovora o osiguranju, osiguratelj naplaćuje premiju osiguranja. Prije ugovaranja osiguranja važno je provjeriti opće i posebne uvjete. Osiguratelj je u obvezi dati ugovaratelju osiguranja opće uvjete, ali isto tako mogu biti tiskani kao sastavni dio ugovora.

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena. Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako je treba platiti odjednom, onda se plaća prilikom zaključivanja ugovora.

Ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora ne plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana otkad je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije.

Skreće se pažnja da u slučaju neplaćanja premije  u roku od godine dana od dospjelosti, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, što se ne odnosi na osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja.

Polica osiguranja imovine - ako se osigurana vrijednost nekretnine smanji za trajanja osiguranja, osiguratelj i ugovaratelj osiguranja imaju pravo na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa i premije, počev od dana kad je svoj zahtjev za sniženje priopćila drugoj strani.