Opći uvjeti kredita

Kako bi se upoznali s općim uvjetima kreditnog poslovanja, kreditne institucije su stavile na raspolaganje takozvane „Opće uvjete“ u kojima su raspoložive informacije u uvjetima odobravanje kredita.

Informacije koje trebaju sadržavati Opći uvjeti propisane su Zakonom o kreditnim institucijama i trebaju biti dostupne na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge. Većina kreditnih institucija „Opće uvjete“ ima i na svojim Internet stranicama.

Opći uvjeti kreditnog poslovanja sadrže informacije o:

 • važećim nominalnim godišnjim stopama redovnih i zateznih kamata,
 • načinu obračuna kamata (primjena relativne ili konformne kamatne stope),
 • uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovnih i zateznih kamata tijekom korištenja, odnosno otplate kredita,
 • valutama u kojima se može nominirati ili uz koje se može vezati glavnica i pojašnjenja koja se odnose na rizik promjene tečaja tih valuta,
 • naknadama, odnosno provizijama koje (osim kamata po deklariranoj nominalnoj stopi) kreditna institucija zaračunava korisniku kredita, uključujući i objašnjenje povezano s mogućom promjenjivosti tih naknada, odnosno provizija za trajanja ugovora o kreditu s potrošačem,
 • efektivnim kamatnim stopama koje odražavaju ukupnu cijenu pojedine vrste kredita, izračunatim u skladu s propisima Hrvatske narodne banke,
 • iznosu otplate glavnice i kamata (uključujući i druge troškove) za pretpostavljeni iznos kredita, rokove otplate, broj i visinu otplatnih obroka (otplatni plan),
 • uvjetima polaganja depozita kod kreditne institucije, ako je to uvjet za odobravanje kredita,
 • mogućnostima i uvjetima prijeboja kredita i depozita iz prethodne točke,
 • instrumentima osiguranja otplate kredita i drugim uvjetima koje postavlja kreditna institucija uz posebno isticanje posljedica neizvršenja obveze iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora te redoslijeda aktiviranja instrumenata osiguranja,
 • pravu potrošača da odustane od ugovora i zakonskim rokovima za to i mogućnostima i uvjetima prijevremenog povrata kredita.

Opći uvjeti trebaju korisniku kredita biti dani na uvid prije zaključivanja ugovora o kreditu. Korisnik kredita se najmanje jedanput na godinu bez naknade obavještava o stanju njegova kredita.