Nakade u kartičnom poslovanju

Naknade koje se mogu obračunati u kartičnom poslovanju najčešće su:

  • Upisnina – jednokratna naknada koja se obračunava kod ugovaranja kartice
  • Članarina – naknada koja se najčešće obračunava jednom godišnje
  • Naknada za izdavanje kartice – pojavljuje se kod određenih kartica, npr. prepaid kartica i može varirati ovisno o iznosu koji se deponira na karticu
  • Naknade za isplate putem kartica s odgodom plaćanja/kreditnih kartica – ova naknada može varirati ovisno o tome da li se isplata vrši u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, te da li se isplata vrši na bankomatu banke koja je izdala karticu/matične banke kartičarske kuće ili druge banke. Najčešće se obračunava u postotku na iznos transakcije i ima utvrđen minimalan iznos naknade
  • Naknada za obradu zahtjeva – može se pojaviti kod obrade zahtjeva za odobrenje kredita po kartici
  • Naknada za promjenu uvjeta – kod podnošenja zahtjeva za promjenu uvjeta po kreditima odobrenim putem kartica postoji mogućnost da se korisniku obračuna naknada
  • Naknada za prijevremenu otplatu – za kredite po kartici odobrene prije 31.12.2009. postoji mogućnost obračuna ove naknade
  • Naknada za zamjenu kartice – ova naknada se može pojaviti u slučaju potrebe za zamjenom kartice npr. uslijed krađe, ali i kod redovne zamjene kartice. Naknada može varirati ovisno o razlogu zamjene kartice – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu
  • Naknada za ponovnu izradu PIN-a – u slučaju da zaboravite PIN postoji mogućnost obračuna naknade za njegovu ponovnu izradu – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu
  • Naknada za neosnovano reklamiranje troškova – u slučaju da se dokaže da su troškovi pogrešno ili neosnovano reklamirani, postoji mogućnost obračuna troška za neosnovano reklamiranje – ova naknada se obračunava jednokratno i najčešće je izražena u fiksnom iznosu

Određene kreditne institucije oslobađaju korisnika kartice od plaćanja određenih naknada ili im daju određene popuste, ovisno o kombinaciji drugih proizvoda koje koriste u toj kreditnoj instituciji.

Naknade mogu varirati i ovisno o tome da li se odnose na osnovnog ili dodatnog korisnika.

Svi troškovi po određenoj kartici (platne transakcije, kamata, naknade, članarine, ostali troškovi) predstavljaju njezinu ukupnu potrošnju.