Kreditna sposobnost

Prije zaključivanja ugovora o kreditu kreditna institucija je dužna procijeniti kreditnu sposobnost korisnika kredita na temelju primjerenih informacija koje zatraži i dobije od korisnika kredita ili uvidom u dostupne kreditne registre.

Svaka kreditna institucija ima svoja pravila na temelju kojih utvrđuje da li je osoba kreditno sposobna, tj. koliki maksimalan iznos rate/anuiteta može redovno otplaćivati iz plaće.

Prije odobrenja kredita, procjenjuje se:

  • dužnikova kreditna sposobnost te
  • kvaliteta, utrživost, raspoloživost i vrijednost instrumenta osiguranja.

Kreditne institucije određuju maksimalnu starosnu dob sudionika u kreditu na dan dospijeća posljednje rate kredita, stoga ročnost kredita može ovisiti o starosti sudionika.

Svaka osoba prije podnošenja zahtjeva za kredit trebala bi napraviti analizu vlastitih mogućnosti otplaćivanja rate/anuiteta kredita iz redovnih primanja. U sklopu te procjene treba voditi računa da se zadrži objektivnost u procjeni vlastitih mogućnosti, ali i sigurnosti izvora prihoda.

Kreditna sposobnost se može nadopuniti solidarnim dužnikom ili jamcem.

Solidarni dužnik i/ili jamac solidarno s korisnikom kredita odgovaraju za preuzete obveze kao sudionici u kreditu. U slučaju da korisnik kredita ne plati obveze po kreditu, kreditna institucija u svakom trenutku može pozvati na plaćanje solidarnog dužnika i/ili jamca.

Ako se kreditni dužnik i kreditna institucija nakon nastupa kašnjenja u otplati dugovanja ne dogovore o načinu daljnje otplate najduže u roku od dva mjeseca, kreditna institucija dužna je obavijestiti sudužnika, založnog dužnika i jamca o stanju duga i ostaviti im rok od 15 dana od dana slanja preporučenom pošiljkom obavijesti da tu obvezu podmire u novcu. To ne isključuje pravo kreditne institucije da pokrene postupak prisilne naplate u trenutku evidentiranja dospjelih, a neplaćenih potraživanja.

Za potrebe utvrđivanja kreditne sposobnosti najčešće kreditne institucije traže dokaz o primanjima i postojećim obvezama po kreditima ili drugim obustavama koji su vidljivi na platnim listama. Ovisno o tome gdje je korisnik kredita zaposlen, razlikuje se dokumentacija. Za popis potrebne dokumentacije treba konzultirati kreditnu instituciju.