Kamatna stopa

Kamata je cijena kredita, koja ovisi o:

• nominalnom iznosu kredita (glavnici),
• načinu i roku njegova povrata te
• visini ugovorene ili propisane kamatne stope, a

predstavlja naknadu koju dužnik plaća za pozajmljenu glavnicu na određeno vrijeme.

Kamatna stopa je relativni broj p koji pokazuje koliki prinos donosi svota od 100 novčanih jedinica u određenom vremenskom razdoblju, odnosno kamatna stopa je iznos kamata za 100 novčanih jedinica, za određenu vremensku jedinicu.

Za trajanja kapitalizacije kamatna stopa može biti konstantna ili promjenjiva za vremenske jedinice jednake duljine.

Kamatna stopa za osnovno obračunsko razdoblje zove se nominalna kamatna stopa. Vremenska jedinica nominalne kamatne stope može biti bilo koje vremensko razdoblje (npr. godina, polugodište, mjesec i slično).

Kreditne institucije su dužne kod oglašavanja cijene kredita/depozita uvijek iskazati i EKS.

***

Pojmovi:

Obračunsko razdoblje ili termin (ili razdoblje ukamaćivanja ili razdoblje kapitalizacije)  - vremensko razdoblje u kojem se obračunava kamata. Osnovno (temeljno) obračunsko razdoblje i visina kamatne stope definiraju se ugovorom između ugovornih strana ili su propisani zakonom, a može biti riječ o godišnjem obračunu kamata, dnevnoj kapitalizaciji i slično.

Konformna kamatna stopa - kamatna stopa koja za istu glavnicu daje jednaki iznos kamata bez obzira vrši li se obračun u vremenskim razdobljima dužim ili kraćim od razdoblja na koje se odnosi nominalna kamatna stopa.

 

Vrste kamatnih stopa

Dok je kredit uredan u otplati obračunava se i naplaćuje redovna kamata, odnosno tzv. interkalarna kamatna stopa koja se naplaćuje u razdoblju korištenja kredita do njegovog prijenosa u otplatu i najčešće je u visini redovne kamatne stope.

Ukoliko se tijekom otplate kredita neuredno podmiruju obveze po kreditu, kreditna institucija naplaćuje zateznu kamatu čija je visina određena posebnim propisima.

 

Efektivna kamatna stopa (EKS)

EKS je dekurzivna kamatna stopa, iskazana na godišnjoj razini primjenom složenoga kamatnog računa, primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima koji se odnose na dane kredite odnosno primljene depozite.

Kod kredita ta je stopa dodatno prilagođena jednokratnim ekvivalentom utjecaja diskontiranih novčanih primitaka i izdataka po osnovi novčanog pologa koji služi za osiguranje naplate kredita.

Pri diskontiranju primjenjuje se stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini.

EKS se iskazuje s dvjema decimalama, uz zaokruživanje druge decimale.

 

Što su „promotivne kamatne stope – akcijske“?
Promotivne (akcijske) kamatne stope one su koje se nude pri prodaji usluga na točno određeni rok istekom kojega se visina te kamatne stope korigira na visinu tržišne (trenutačno važeće) kamatne stope.

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa kreditna institucija ne smije naplatiti korisniku kredita naknadu koja
nije bila sadržana u Tarifi naknada u vrijeme zaključenja ugovora.

 

Informacije o promjeni kamatne stope

Ukoliko tijekom otplate kredita dođe do promijene kamatne stope koja je ugovorena kao promjenjiva, kreditna institucija o tome obavještava korisnika kredita i to najmanje 15 dana prije nego što se počne primjenjivati. Uz obavijest dobije se i izmijenjeni otplatni plan s obrazloženjem kretanja parametara zbog kojih je došlo do promjene kamatne stope.

U ugovoru o kreditu korisnik kredita i kreditna institucija mogu ugovoriti da se informacije o promjeni kamatne stope pružaju periodično ako je promjena kamatne stope vezana za promjenu referentne stope, pod uvjetom da je nova referentna stopa javno dostupna, odnosno da je dostupna u poslovnim prostorima kreditne institucije.

U roku od 3 mjeseca nakon primanja takve obavijesti može se donijeti odluka o prijevremenom vraćanju kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade kreditnoj instituciji uključujući i ugovorenu naknadu za raniji povrat kredita.

Informacije o kamatnoj stopi, načinu komunikacije promjena u kamatnoj stopi, maksimalna kamatna stopa na stambene i ostale potrošačke kredite regulirani su Zakonom o potrošačkom kreditiranju.