Kako kupovati i plaćati s karticama?

Različite kartice nude različite opcije kupnje i naplate učinjenog troška po kartici. Ovisno o vrsti kartice, najčešće se nude sljedeće mogućnosti:

  • Jednokratno plaćanje kupljenih proizvoda/usluga – ovakva kartica nudi mogućnost jednokratnog plaćanja kupljenih proizvoda/usluga, a najčešće za učinjeni trošak izdavatelj kartice tereti korisnika kartice za cijeli iznos i to po isteku obračunskog razdoblja.
  • Plaćanje na rate – ova opcija podrazumijeva plaćanje kupljene robe/usluge na rate. Važno je prvo provjeriti da li određeno prodajno mjesto ima mogućnost prihvata vaše kartice i na koliko rata nudi mogućnost plaćanja. Naime, poneki trgovci uvjetuju minimalan iznos rate i minimalan iznos potrošnje da bi se odobrila otplata na rate. Sve ovo provjerite prije izvršenja plaćanja.
  • Revolving kredit - korisnik kartice se za troškove nastale korištenjem kartice najčešće mjesečno tereti u minimalnom iznosu (izraženom postotkom), tj. proporcionalnim dijelom od iskorištenog dijela kredita. Ovaj se kredit koristi na način da se s njegovom otplatom obnavlja raspoloživi iznos do ukupno odobrenog iznosa revolving kredita. Rok važenja kartice jednak je krajnjem roku dospijeća obveza po revolving kreditu. Najčešće se kredit automatski obnavlja prije isteka roka korištenja kartice – ali ne nužno. Kamata se najčešće obračunava na iskorišteni iznos kredita, odnosno ne obračunava se ukoliko je učinjeni trošak podmiren o dospijeću. Ukoliko korisnik kredita kasni s plaćanjem obveza obračunava se zatezna kamata. Što se podmiruje iz vaših uplata i kojim redoslijedom? Trošak, kamata, glavnica.
  • Gotovinski kredit – omogućuje korisniku kartice uzimanje i otplatu kredita putem kartice
  • Potrošački kredit – omogućuje korisniku kartice da kupljene proizvode/usluge plati iz ugovorenog iznosa potrošačkog kredita. Važno je napomenuti da korisnik kartice za potrošački kredit zaključuje ugovor o potrošačkom kreditu, ali i da treba ispunjavati potrebne uvjete za odobrenje kredita.
  • Ostale mogućnosti kartica – postoje još razne druge opcije, tj. mogućnosti za korištenje kartica, a koje uključuju plaćanje režija, podizanje gotovine, sakupljanje bodova na temelju potrošnje po kartici koji se mogu iskoristiti u određenim trgovinama…

Na tržištu se nude razne opcije, ali u svakom slučaju treba dobro provjeriti koji su troškovi te da  li vam se određena opcija isplati, tj. da li su za vas koristi veće od troškova.

Kartica se može izdati svakoj poslovno sposobnoj fizičkoj osobi za koju izdavatelj kartice procijeni da je u mogućnosti na vrijeme podmirivati sve troškove i obveze nastale korištenjem kartice.

Svaka kartica ima svoj rok važenja koji je naznačen na kartici. Najčešće prije isteka roka valjanosti kartice izdavatelj kartice izvješćuje korisnika kartice o isteku roka važenja kako bi navrijeme mogao napraviti zamjenu.

Osnovnom korisniku se na temelju procjene mogućnosti povrata odobrava limit potrošnje. Svi podaci o podnositelju zahtjeva, tj. budućem korisniku kartice navode se na Pristupnici, a potpisana Pristupnica predaje se izdavatelju kartice. Skreće se pažnja da se potpisom pristupnice prihvaćaju Opći uvjeti poslovanja. Odluku o izdavanju kartice donosi izdavatelj kartice. Prije potpisivanja prisutnice na zahtjev se ista može dobiti na uvid, a korisniku kartice se uručuju i opći uvjeti kako bi se s istima upoznao.

Jednom kad korisnik kartice dobije obavijest da mu je kartica odobrena i PIN, važno je da korisnik kartice istu preuzme i potpiše na za to propisano mjesto na kartici (na poleđini kartice). PIN na taj način postaje svojevrsni identifikator osobe koja je korisnik kartice tj. jednom utipkan i potvrđen na prihvatnom mjestu postaje potvrda da se radi upravo o korisniku kartice. Tom potvrdom automatski se isključuje mogućnost opoziva transakcije, osim u iznimnim opravdanim slučajevima i uz pristanak izdavatelja kartice. Može se desiti da izdavatelj kartice obračuna naknadu za opoziv transakcije – u tarifama treba provjeriti da li je takva naknada predviđena.

Transakcije karticama provode se na prihvatnom mjestu, a prihvatno mjesto može biti npr. bankomat, EFT POS terminal, samouslužni terminal, e-trgovina i dr.

Plaćanje karticama može se provoditi i na prodajnim mjestima pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, a prihvaća kartice kao oblik bezgotovinskog plaćanja. Na prodajnom mjestu koje prihvaća određenu karticu obično je naznačeno koje točno kartice se prihvaćaju kao oblik plaćanja.

Za svaku provedenu transakciju korisnik kartice treba dobiti korisnički račun, tj. potvrdu koju korisnik kartice dobije za izvršeno plaćanje proizvoda ili usluga, ili pri isplati gotovine.
Transakcije plaćanja mogu se provoditi i putem Interneta uz pomoć tokena – elektroničkog uređaja/programa koji generira jednokratne lozinke koje određuju identitet korisnika kartice.

Kartice imaju utvrđen limit potrošnje koji određuje izdavatelj kartice. Taj limit predstavlja najviši iznos do kojeg korisnik kartice (osnovni i dodatni korisnik) može koristiti karticu za plaćanje proizvoda i usluga i podizanje gotovine u razdoblju između dvaju podmirenja troškova.

Limit potrošnje umanjuje se za iznos svakog troška učinjenog korištenjem kartice i za iznos naknada.

Postoje i kartice koje nemaju unaprijed utvrđen maksimalni limit potrošnje, što ne znači da se isti ne može naknadno odrediti ukoliko se poslovanje korisnika kredita po kartici ocijeni rizičnim.

Izdavatelj kartice može utvrditi i maksimalni iznos i broj transakcija koje dozvoljava da se realiziraju u jednom danu.

Autorizacija plaćanja ne provodi se nužno potpisom računa ili PIN-om, već postoje i slučajevi kao što su npr. plaćanje cestarine kada je samim činom provlačenja kartice na prihvatnom uređaju autorizirano plaćanje.

Korisniku kartice dostavlja se ugovorenom dinamikom Obavijest o troškovima učinjenim korištenjem kartice, a takva obavijest sadrži podatak o danu kada je terećen devizni/kunski račun te podatke o članarini i ostalim naknadama. Korisnik kartice kod ispunjavanja pristupnice najčešće ima mogućnost odabira dana u mjesecu kada želi da mu se tereti račun za učinjene troškove po osnovnoj/dopunskoj kartici.